Handelsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser – 18.11.2022

Medmindre andet er aftalt, gælder disse salgs- og leveringsbetingelser (herefter ”Betingelser”) for alle tilbud, salg og leverancer fra ANTIDARK ApS (i det efterfølgende kaldet ”AD”). I det omfang AD yder rådgivning, montering, support eller anden konsulentbistand gælder Betingelserne tilsvarende. Ingen vilkår, betingelser eller andet indeholdt i købers indkøbsordre eller lignende, vil være del af aftalen mellem AD og køber, og køber fraskriver sig retten til at gøre sådanne vilkår gældende. Afvigelser fra Betingelserne er kun gældende, hvis AD skriftligt erklærer sig indforstået hermed.

1. Tilbud.
Kun skriftlige tilbud afgivet af AD er bindende. Tilbud afgivet af AD er bindende i 30 dage, hvis ikke specifik acceptfrist fremgår af tilbuddet og i øvrigt under forbehold af evt. ændringer i råvarepriser, arbejdslønninger, valutakurser, afgifter, toldsatser mm. På større eller mindre kvantiteter end tilbudt forbeholder AD sig ret til ændringer i pris og leveringstid. AD forbeholder sig retten til at sælge de af et tilbud omfattende varer til anden side, indtil købers skriftlige ordre foreligger. Hvis køber ønsker særlige specifikationer, der fraviger AD’s standarder og/eller fraviger det, der fremgår af tilbuddet, skal disse angives skriftligt og godkendes skriftligt af AD. I modsat fald er de ikke bindende for AD.

2. Ordre.
En ordre fra køber er først bindende for AD, når AD’s skriftlige ordrebekræftelse foreligger. Køber kan ikke annullere en bekræftet ordre. Varer modtages ikke retur.

3. Levering.
Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt og fremgår af ordrebekræftelsen, foretages levering i overensstemmelse med INCOTERMS 2020 EXW S’s adresse. Hvis det på ordrebekræftelsen fremgår at S opkræver et transportforsikringsgebyr på 0,25 % af fakturasummen og transportomkostninger, så anses levering for sket, når varen er afleveret af fragtfører på den i ordren angivne leveringsadresse. Det påhviler køber straks ved modtagelsen at undersøge varen for skader og mangler og rapportere disse til S uden unødigt ophold, jf. pkt. 9. Ved udførelse af rådgivning, montering mv. vil levering fremgå af ordrebekræftelsen. Ved udførelse af rådgivning, montering mv., hvor der til udførelsesstedet leveres materialer til montering, er det købers ansvar, at der er byggepladsforsikring el. lign., som dækker tyveri mv. Oplagring sker således for købers regning og risiko.

4. Leveringstid.
Er intet andet aftalt, finder levering sted snarest muligt. I tilfælde, hvor leveringsuge er aftalt, er levering på ugens sidste dag i enhver henseende at anse for rettidig. AD kan kræve udskydelse af leveringstiden, hvis:

a. Køber ønsker forandring af varen.

b. Der sker forsinkelser på grund af leverancer eller arbejdsydelser, som køber udfører selv eller lader udføre.

c. Arbejdet med leverancen må standses eller bliver forsinket som følge af en hindring uden for AD’s kontrol, som AD ikke med rimelighed burde have taget i betragtning, undgået eller overvundet. Eller såfremt sådanne foreligger hos den underleverandør, AD har benyttet til opfyldelse af aftalen.

I tilfælde af forsinkelse i henhold til pkt. a og b forbeholder AD sig ret til regulering af den aftalte pris i overensstemmelse med de hos AD i denne anledning opståede omkostninger eller alternativt at annullere aftalen uden, at køber derved opnår misligholdelsesbeføjelser eller AD på anden måde herved pådrager sig erstatningsansvar over for køber.

5. Priser.
Købesummen er angivet i DKK INCOTERMS 2020 EXW AD’s adresse eksklusive moms, skatter, afgifter, emballage, fragt, transportforsikring, montering mv. medmindre andet skriftligt er aftalt. Ordrer, der ikke er omfattet af afgivne bindende tilbud, sker til den på leveringsdagen gældende pris.

AD forbeholder sig ret til at ændre prisen, hvis der efter aftalens indgåelse, men inden betalingstidspunktet, pålægges AD nye eller forøgede afgifter til det offentlige, herunder transport-, terminal- eller havnemyndigheder, som er en direkte følge af den aftalte levering. Øvrige omkostningsforøgelser, herunder almindelige prisstigninger, er AD’s risiko, medmindre omkostningsforøgelsen er en følge af pludselige og kraftige prisstigninger på råvaremarkedet, krig eller krigs lignende tilstande, som AD ikke kunne forudse, undgå eller have overvundet følgerne af, idet AD da er berettiget til at forlange et pristillæg som kompensation for omkostningsforøgelsen.

6. Betalingsbetingelser.
Betaling skal ske til de til enhver tid gældende betalingsbetingelser i overensstemmelse med AD’s ordrebekræftelse og/eller fakturavilkår. Erlægges betaling ikke rettidigt, beregnes renter med 2,5 % pr. påbegyndt måned af den til enhver tid værende restgæld. AD forbeholder sig i øvrigt i anledning af forsinkelse med købesummens betaling at stille afvikling af denne samt evt. andre handler med køber i bero for købers regning, herunder standse ordrer under forsendelsen og hvis muligt instruere fragtføreren om ikke at udlevere varen til køber, før betalings- og evt. sikkerhedsforpligtelser er opfyldt, uden at køber derved opnår misligholdelsesbeføjelser. AD kan i tilfælde af købers misligholdelse med disse forpligtelser kræve sikkerhedsstillelse for fremtidige betalinger eller kræve forudbetaling, selvom der tidligere måtte være indrømmet kredit uden sikkerhedsstillelse for sådanne beløb, også uden at køber derved opnår misligholdelsesbeføjelser.

7. Forsinkelser.
Sker levering ikke til aftalt tid, skal køber straks reklamere skriftligt til AD. Køber er alene berettiget til at hæve handlen, såfremt forsinkelsen er mere end 30 arbejdsdage og har medført væsentlig ulempe for ham. Angår forsinkelsen en del af leverancen, er køber alene berettiget til at hæve for så vidt angår den forsinkede del af leverancen og stadig under forudsætning af, at forsinkelsen medfører væsentlig ulempe for ham. Ved dokumenterede forsinkelser, som skyldes logistikforhold, som AD ikke har ansvar for, vil køber ikke kunne foretage ophævelse af købet selvom en forsinkelse varer mere end 30 arbejdsdage.   

Gælder forsinkelsen produkter, som er tilvirket efter købers anvisninger, eller er varen af en beskaffenhed, som normalt ikke lagerføres af AD, kan køber alene hæve købet, hvis forsinkelsen medfører, at købers formål med købet vil blive forspildt.

8. Mangler.
AD forpligter sig til at afhjælpe eventuelle dokumenterede mangler ved de af AD leverede produkter og ydelser som skyldes fejl i materiale og/eller fremstilling, eller at foretage omlevering/ombytning, såfremt køber rettidigt og behørigt har reklameret herover under iagttagelse af de i pkt. 9 fastsatte bestemmelser. Hvis ikke andet specifikt er skriftligt aftalt med køber, er kvaliteten af de leverede produkter/ydelser den af AD valgte håndværksmæssige standard. At der findes anden og/eller måske bedre kvalitet på markedet end det leverede er ikke at anse som en mangel ved det leverede produkt/ydelsen. Anvendes det leverede mere intensivt, end det er aftalt eller kan anses for forudsat ved aftalens indgåelse, og dette medfører brud, skade eller andet problem på det leverede produkt eller ydelse er dette ikke at anse som en mangel ved produktet/ydelsen. Er produktet/ydelsen ikke opbevaret, behandlet, installeret og vedligeholdt forskrifts og/eller håndværksmæssigt korrekt og efter de givne omstændigheder i øvrigt, er dette ikke at anse som en mangel ved produktet. Køber har bevisbyrden for, at ovennævnte er iagttaget. I det tilfælde køber beder om udsættelse af levering af ydelser som kræver montering/support el.lign. kan AD ikke være ansvarlig for mangler, i det omfang der som følge af skift af montør/håndværker ikke kan sikres samme kvalitet i udførelsen.  

AD er uden ansvar for enhver forsinkelse som følge af afhjælpning eller ombytning.

AD påtager sig intet ansvar for hverken direkte eller indirekte tab i tilfælde af mangler, og køber har ikke ret til godtgørelse eller erstatning af nogen art i tilfælde af mangler.   

AD’s mangelsansvar ophører 6 måneder efter levering af produktet eller ydelsen.

9. Reklamation og undersøgelsespligt.
Det påhviler køber straks ved modtagelse af produktet/ydelsen at foretage en grundig undersøgelse af, om produktet/ydelsen er i overensstemmelse med ordren. Køber er forpligtet til straks at reklamere over mangler, der konstateres ved denne undersøgelse, samt reklamere over konstateret forsinkelse. Køber kan ikke senere påberåbe sig forsinkelse eller mangler, der kunne være konstateret ved en sådan undersøgelse. I tilfælde af at produktet/ydelsen lider af skjulte mangler, er køber forpligtet til at reklamere herover, straks efter at manglen konstateres eller burde konstateres. I modsat fald er køber afskåret fra at gøre manglen gældende. Al reklamation skal ske skriftligt, og køber skal oplyse faktura-nummer og dato for leveringen. Reklamationen skal desuden indeholde en redegørelse for manglens omfang og beskaffenhed.

Det produkt, kunden vil reklamere over, skal kunden for egen regning, returnere til AD og afhente igen for AD’s undersøgelse af, om reklamationen er berettiget og omfattet af AD’s afhjælpnings- og omleveringspligt. Returnering af produkter til AD kan kun ske efter nærmere aftale med AD. Er reklamationen berettiget, forpligter AD sig til inden for rimelig tid efter eget valg enten at afhjælpe manglen eller foretage omlevering af samme eller tilsvarende produkt. Undlader køber at opfylde de i nærværende bestemmelser fastsatte regler, afskæres denne for enhver misligholdelsesbeføjelse i anledning af AD’s misligholdelse.

10. Ansvarsfraskrivelse og produktansvar. 
Ud over det i pkt. 7 og 8 fastsatte vedrørende afhjælpning eller omlevering påtager AD sig ikke noget mangels eller forsinkelsesansvar for leverede produkter og ydelser, ligesom køber ikke kan hæve købet eller kræve forholdsmæssigt afslag eller tilbageholdelse af købesummen, helt eller delvist, som følge af mangler eller forsinkelser.

AD’s ansvar som følge af forsinkelse eller mangler  kan ikke overstige et beløb svarende til 1% af den aftalte betaling for den forsinkede produkt/ydelse for hver fulde uge, forsinkelsen har varet eller til mangler er udbedret, og erstatningen kan maksimalt andrage 10% af den aftalte betaling. AD’s pligt til at svare erstatning er under alle omstændigheder begrænset til et beløb svarende til købers betalinger de seneste 12 måneder forud for den begivenhed, der gav anledning til kravet, dog maksimalt DKK 500.000,00. AD ansvar for underleverandørers og rådgiveres vareleverancer eller ydelser vedrørende ethvert krav, herunder mangelkrav, forsinkelse, produktansvar mv. begrænses til maximalt at kunne udgøre den erstatningssum, med fradrag af evt. retssagsomkostninger, der kan opnås fra den pågældende underleverandør/rådgiver. Beløbet er først forfaldent, når en sag med underleverandøren er afsluttet.

Ved produktansvar er AD kun ansvarlig for den skade, som det leverede produkt/ydelsen forvolder, såfremt det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser begået af AD. AD har ikke herudover for køber noget produktansvar, og køber accepterer således, at denne ikke kan rette noget krav i den anledning mod AD. AD er aldrig ansvarlig for indirekte skader og tab, såsom driftstab, avancetab. Ansvar for skade forvoldt på andre genstande kan ikke overstige DKK 25.000.000,00 inkl. renter og omkostninger pr. skade. Køber er forpligtet til uden ugrundet ophold skriftligt at meddele AD, såfremt køber bliver bekendt med, at der er indtrådt en skade forårsaget af det købte, at tredjemand påstår, at der er indtrådt en sådan skade, eller at der er fare for, at der vil indtræde en sådan skade. I den udstrækning AD måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde AD skadesløs i det omfang AD’s ansvar er begrænset til i henhold til nærværende pkt.

11. Opbevaring mv.

Når AD opbevarer jeres vare/ produkter/ inventar/ AV-udstyr, eller andet af jeres ejendom:
AD har ingen forsikring, der dækker jeres vare for tyveri, simpelt tyveri, vandskade, eller noget andet. Hvis I ikke selv ønsker at tage ansvaret, eller selv har sørget for risiko dækning, så husk at oplyse det ved indleveringen af genstandene, så findes der en løsning.

Når AD sender jeres vare/ produkter/ inventar/ AV-udstyr, eller andet af jeres ejendom:
AD har ingen forsikring der dækker jeres genstande ved forsendelse, så I skal selv sørge for transportforsikring, eller selv tage ansvaret for enhver skade eller bortkomst.

Når AD håndterer eller monterer jeres vare/ produkter/ inventar/ AV-udstyr, eller andet af jeres ejendom:
Når AD monterer/ demonterer jeres genstande, tager AD ikke ansvaret for evt. skader på de genstande AD monterer for jer. AD tager ansvaret for de produkter I har købt ved AD, inkl. montage.

Ansvar vedr. tegninger, mål og andre data som udleveres af AD:

I er altid velkomne til at kontakte AD for mål, eller tegninger, der tilhører jeres projekt. AD tager ikke ansvar for målene, tegninger eller andre oplysninger, medmindre det vedrører et job AD udfører som en del af en total entreprise. Jeres underleverandører af andre varer er også velkomne til at kontakte AD, men de har selv ansvaret for de data der udleveres.

12. Force Majeure.
AD er ansvarsfri for manglende eller forsinket opfyldelse, der skyldes force majeure, krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af lokale myndigheder, ildsvåde, strejke, lockout, eksport- og/eller importforbud, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører, mangel på arbejdskraft, brændsel, drivkraft eller nogen anden årsag, som ligger uden for AD’s kontrol, og som vil kunne forsinke eller hindre fremstillingen og leveringen af AD’s ydelse. Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidigt ved en eller flere af de ovennævnte omstændigheder, udskydes leveringen i et tidsrum svarende til hindringens varighed, og levering til den således udskudte leveringstid anses i den forbindelse for rettidig. Såfremt leveringshindringen skal påregnes at ville vedvare længere end fire uger, er AD såvel som køber berettiget til at annullere aftalen, uden at dette skal anses for misligholdelse.

13. Tekniske forhold.
Illustrationer, specifikationer og typeprøver er ikke forbindende for AD. AD bestræber sig på til stadighed at forbedre sine produkter og forbeholder sig derfor retten til at foretage ændringer i såvel mekaniske som tekniske specifikationer.

AD forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i de af AD opgivne data som følge af generel ændring af AD’s produkter eller i øvrigt af tekniske grunde, såfremt dette ikke forringer salgsgenstanden, hverken generelt eller på noget for køber væsentligt punkt, og i øvrigt kan ske uden ulempe for køber. AD skal snarest muligt underrette køber om sådanne evt. ændringer i salgsgenstanden i forhold til de data, køber var bekendt med ved aftalens indgåelse.

Køber er berettiget til at præcisere eller ændre specifikationer, hvis det sker i så god tid inden leveringstiden, at dette er muligt for AD at efterkomme. AD er berettiget til at kræve alle deraf følgende ekstra omkostninger betalt af køber i tillæg til den aftalte købesum. Hvis ændring af specifikationer påfører AD væsentlig ulempe eller vil forsinke leveringen, kan AD afvise at ændre salgsgenstanden i forhold til det oprindeligt aftalte.

Tegninger, specifikationer, beskrivelser o. lign, som leveres af AD til brug for købers udnyttelse af salgsgenstanden, forbliver AD’s ejendom og må ikke videregives uden skriftlig aftale med AD eller på anden måde benyttes uden AD’s forudgående skriftlige tilladelse.

Varer og serviceydelser leveret af AD er udført i henhold til AD’s håndværksmæssige forskrifter og standard.

14. Ejendomsforbehold.
Ejendomsretten til de leverede produkter/ydelse tilkommer AD og overgår først til køber, når den fulde købesum og de med produktets forsendelse påløbne omkostninger er betalt af køber. Indtil dette er sket, er køber ikke berettiget til at videresælge varen eller i øvrigt råde over varen på en måde, som strider mod AD’s ejendomsforbehold. AD er berettiget til at tage det solgte tilbage, hvis køber ikke opfylder sine forpligtelser i relation til det solgte produkt.

15. Værneting og Lovvalg.
For retsforholdet mellem AD og køber gælder dansk ret. Værneting er Retten i Kolding. AD er berettiget til at lade sagen afgøre ved voldgift i henhold til Voldgiftsinstituttets til enhver tid gældende regler. Voldgiftsretten har hjemsted i Kolding.