Handelsbetingelser

Almindelige salgs og leveringsbetingelser – 06.05.2019

Når andet ikke udtrykkeligt skriftligt er aftalt gælder nedenstående betingelser for alle tilbud, salg, leverancer og ydelser fra ANTIDARK ApS (i det efterfølgende kaldet A), også tilfælde hvor køber foreskriver andre betingelser. Afvigelser fra A’s betingelser er kun gældende, hvis A skriftligt erklærer sig indforstået hermed.

1. Tilbud. Kun skriftlige tilbud er bindende for A. Tilbud er bindende i 30 dage, hvis ikke specifik acceptfrist fremgår af tilbuddet og i øvrigt under forbehold af evt. ændringer i de tilgrundliggende råvarepriser, arbejdslønninger, valutakurser, afgifter, toldsatser mm. På større eller mindre kvantiteter end tilbudt forbeholder A sig ret til ændringer i pris og leveringstid. A forbeholder sig retten til at sælge de af et tilbud omfattende varer til anden side, indtil købers skriftlige ordre foreligger. Hvis køber ønsker særlige specifikationer, der fraviger A’s standarder og/eller fraviger det, der fremgår af tilbuddet, skal disse angives skriftligt og godkendes skriftligt af A. I modsat fald er de ikke bindende for A.

2. Ordre. En ordre fra en køber er først bindende for A, når A’s skriftlige ordrebekræftelse foreligger. Køber kan ikke annullere en bekræftet ordre. Varer modtages ikke retur.

3. Levering. Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt og fremgår af ordrebekræftelsen, foretages levering EXW- EX Works (INCOTERMS 2015). Hvis det på ordrebekræftelsen fremgår at A opkræver et transportforsikrings-gebyr på 0,25 % af fakturasummen så foretages handlen efter leveringsklausulen DDP. Det påhviler køber straks ved modtagelsen at undersøge varen for skader og mangler og rapportere disse til A uden unødigt ophold, jf. pkt. 9.

4. Leveringstid. Er intet andet aftalt, finder levering sted snarest muligt. I tilfælde, hvor leveringsuge er aftalt, er levering på ugens sidste dag i enhver henseende at anse for rettidig. S kan kræve udskydelse af leveringstiden, hvis:

a. Køber ønsker forandring af varen

b. Der sker forsinkelser af leverancer eller arbejdsydelser, som køber udfører selv eller lader udføre.

c. Arbejdet med leverancen må standses eller bliver forsinket som følge af en hindring uden for A’s kontrol, som A ikke med rimelighed burde have taget i betragtning eller undgået eller overvundet. Eller såfremt sådanne foreligger hos den underleverandør, A har benyttet til opfyldelse af aftalen.

I tilfælde af forsinkelse i henhold til pkt. a og b forbeholder A sig ret til regulering af den aftalte pris i overensstemmelse med de hos S i denne anledning opståede omkostninger eller alternativt at annullere aftalen uden, at køber derved opnår misligholdelsesbeføjelser eller A på anden måde herved pådrager sig erstatningsansvar over for køber.

5. Priser. Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt, gælder prisen fra A’s lager. Købesummen er angivet i DKK, medmindre anden valuta er angivet. Alle priser er ekskl. moms og andre afgifter samt transport, transportforsikring, emballage og evt. montering. Leveringer, der ikke er omfattet at afgivne bindende tilbud, sker til den på leveringsdagen gældende pris.

A forbeholder sig ret til at ændre prisen, hvis der efter aftalens indgåelse, men inden betalingstidspunktet, pålægges A nye eller forøgede afgifter til det offentlige, herunder transport-, terminal- eller havne-myndigheder, som er en direkte følge af den aftalte levering. Andre omkostningsforøgelser, under almindelig prisstigning, er A’s risiko, medmindre omkostningsforøgelsen er en følge af krig eller krigs lignende tilstande, som S ikke kunne forudse eller undgå eller have overvundet den eller dens følger, idet A da er berettiget til at forlange et pristillæg som kompensation for omkostningsforøgelsen.

6. Betalingsbetingelser.

Betaling skal ske til de til enhver tid gældende betalingsbetingelser i overensstemmelse med A’s ordrebekræftelse og/eller fakturavilkår. Erlægges betaling ikke rettidigt, beregnes morarenter med 2,5% pr. påbegyndt måned. A forbeholder sig i øvrigt i anledning af forsinkelse med købesummens betaling at stille afvikling af denne samt evt. andre handler med køber i bero for købers regning, herunder standse varen under forsendelsen og instruere fragtføreren om ikke at udlevere varen til køber, før betalings- og evt. sikkerhedsforpligtelser er opfyldt, uden at køber derved opnår misligholdelsesbeføjelser. A kan i tilfælde af købers misligholdelse med disse forpligtelser kræve sikkerhedsstillelse for fremtidige betalinger eller kræve forudbetaling, selvom der tidligere måtte være indrømmet kredit uden sikkerhedsstillelse for sådanne beløb, også uden at køber derved opnår misligholdelsesbeføjelser.

7. Forsinkelser.

Sker levering ikke til aftalt tid (leveringssted A’s lager, hvis ikke andet er aftalt), skal køber straks reklamere skriftligt, jf. pkt. 9, til A. Køber er alene berettiget til at hæve handlen, såfremt forsinkelsen er mere end 10 arbejdsdage og har medført væsentlig ulempe for ham. Angår forsinkelsen en del af leverancen, er køber alene berettiget til at hæve for så vidt angår den forsinkede del af leverancen og stadig under forudsætning af, at forsinkelsen medfører væsentlig ulempe for ham.

Gælder forsinkelsen produkter, som er tilvirket efter købers anvisninger, eller er varen af en beskaffenhed, som normalt ikke lagerføres af A, kan køber alene hæve købet, hvis forsinkelsen medfører, at købers formål med købet vil blive væsentligt forfejlet.

8. Mangler.

A forpligter sig til at afhjælpe eventuelle dokumenterede mangler ved de af A leverede produkter og ydelser som skyldes fejl i materiale og/eller fremstilling, eller at foretage omlevering/ombytning, såfremt køber rettidigt og behørigt har reklameret herover under iagttagelse af de i pkt. 9 nedenfor fastsatte bestemmelser. Hvis ikke andet specifikt er skriftligt aftalt med køber, er kvaliteten af de leverede produkter/ydelser den af A valgte håndværksmæssige standard. At der findes anden og/eller måske bedre kvalitet på markedet end det leverede er ikke at anse som en mangel ved det leverede produkt/ydelsen. Anvendes det leverede mere intensivt, end det er aftalt eller kan anses for forudsat ved aftalens indgåelse, og dette medfører brud, skade eller andet problem på det leverede produkt eller ydelse er dette ikke at anse som en mangel ved produktet/ydelsen. Er produktet/ydelsen ikke opbevaret, behandlet, installeret og vedligeholdt forskrifts og/eller håndværksmæssigt korrekt og efter de givne omstændigheder i øvrigt, er dette ikke at anse som en mangel ved produktet. Køber har bevisbyrden for, at ovennævnte er iagttaget.

A er uden ansvar for enhver forsinkelse som følge af afhjælpning eller ombytning.

A er ikke ansvarlig for kundens eventuelle driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

A’s mangelsansvar ophører ubetinget 12 måneder efter levering af produktet eller ydelsen.

9. Reklamation og undersøgelsespligt.

Det påhviler køber straks ved modtagelse af produktet/ydelsen at foretage en grundig undersøgelse af, om produktet/ydelsen er i overensstemmelse med købsaftalen. Køber er forpligtet til straks at reklamere over mangler, der konstateres ved denne undersøgelse, samt reklamere over konstateret forsinkelse, og køber kan ikke senere påberåbe sig forsinkelse eller mangler, der kunne være konstateret ved en sådan undersøgelse. I tilfælde af at produktet/ydelsen lider af skjulte mangler, er køber forpligtet til at reklamere herover, straks efter at manglen konstateres eller burde konstateres. I modsat fald er køber afskåret fra at gøre manglen gældende. Al reklamation skal ske skriftligt, og køber skal oplyse faktura-nummer og dato for leveringen. Reklamationen skal desuden indeholde en redegørelse for manglens omfang og beskaffenhed.

Det produkt, kunden vil reklamere over, skal kunden for egen regning, returnere til S og afhente igen for A’s undersøgelse af, om reklamationen er berettiget og omfattet af A’s afhjælpnings- og omleveringspligt. Returnering af produkter til A kan kun ske efter nærmere aftale med A. Er reklamationen berettiget, forpligter A sig til inden for rimelig tid efter eget valg enten at afhjælpe manglen eller foretage ombytning med do. af tilsvarende kvalitet. Undlader køber at opfylde de i nærværende bestemmelser fastsatte regler, afskæres denne for enhver misligholdelsesbeføjelse i anledning af A’s misligholdelse.

10. Ansvarsfraskrivelse og Produktansvar.

Ud over det i pkt. 7 og 8 fastsatte vedrørende afhjælpning eller omlevering påtager A sig ikke noget mangels eller forsinkelsesansvar for leverede produkter og ydelser, ligesom køber ikke kan hæve købet eller kræve forholdsmæssigt afslag eller tilbageholdelse af købesummen, helt eller delvist, som følge af mangler eller forsinkelser. A’s ansvar som følge af forsinkelse jf. pkt. 7 kan ikke overstige et beløb svarende til 1% af den aftalte betaling for den forsinkede produkt/ydelse for hver fulde uge, forsinkelsen har varet, og erstatningen kan maksimalt andrage 10% af den aftalte betaling. For så vidt angår produktansvar er A kun ansvarlig for den skade, som det leverede produkt/ydelsen forvolder, såfremt det godtgøres, at skaden skyldes fejl begået af A, jf. Produktansvarsloven. A har ikke herudover for køber noget produktansvar, og køber accepterer således, at denne ikke kan rette noget krav i den anledning mod A. A er aldrig ansvarlig for indirekte skader og tab, såsom driftstab, avancetab. Ansvar for skade forvoldt på andre genstande og personer kan ikke overstige Dkk 5.000.000,00 inkl. renter og omkostninger pr. skade. Køber er forpligtet til uden ugrundet ophold skriftligt at meddele A, såfremt køber bliver bekendt med, at der er indtrådt en skade forårsaget af det købte, at tredjemand påstår, at der er indtrådt en sådan skade, eller at der er fare for, at der vil indtræde en sådan skade. I den udstrækning A måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde A skadesløs i det omfang, som A’s ansvar er begrænset til i henhold til nærværende pkt. A´s samlede totale ansvar overfor køber uanset kravets grundlag er endvidere begrænset til et beløb svarende til købers betalinger i de seneste 12 måneder forud for den begivenhed, der gav anledning til kravet, dog maksimalt DKK 1.000.000,00. Når AS opbevarer jeres vare/ produkter/ inventar/ AV-udstyr, eller andet af jeres ejendom: A har ingen forsikring, der dækker jeres vare for tyveri, simpelt tyveri, vandskade, eller noget andet. Hvis I ikke selv ønsker at tage ansvaret, eller selv har sørget for risiko dækning, så husk at oplyse det ved indleveringen af genstandene, så findes der en løsning. Når A sender jeres vare/ produkter/ inventar/ AV-udstyr, eller andet af jeres ejendom: A har ingen forsikring der dækker jeres genstande ved forsendelse, så I skal selv sørge for transport forsikring, eller selv tage ansvaret for enhver skade eller bortkomst.

Når A håndterer eller monterer jeres vare/ produkter/ inventar/ AV-udstyr, eller andet af jeres ejendom: Når A monterer/ demonterer jeres genstande, tager A ikke ansvaret for evt. skader på de genstande S monterer for jer. A tager ansvaret for de produkter I har købt ved A, inkl. montage. Ansvar vedr. tegninger, mål og andre data som udleveres af A: I er altid velkomne til at kontakte A for mål, eller tegninger, der tilhøre jeres projekt. A tager ikke ansvar for målene, tegninger eller andre oplysninger, medmindre det vedrører et job A udfører som en del af en total entreprise. Jeres underleverandører af andre varer er også velkomne til at kontakte A, men de har selv ansvaret for de data der udleveres.

11. Force Majeure.

A er ansvarsfri for manglende eller forsinket opfyldelse af aftaler, der skyldes force majeure, krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af lokale myndigheder, ildsvåde, strejke, lockout, eksport- og/eller importforbud, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører, mangel på arbejdskraft, brændsel, drivkraft eller nogen anden årsag, som ligger uden for A’s kontrol, og som vil kunne forsinke eller hindre fremstillingen og leveringen af A’s ydelse. Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidigt ved en eller flere af de ovennævnte omstændigheder, udskydes leveringen i et tidsrum svarende til hindringens varighed, og levering til den således udskudte leveringstid anses i den forbindelse for rettidig. Såfremt leveringshindringen skal påregnes at ville vedvare længere end fire uger, er A såvel som køber berettiget til at annullere aftalen, uden at dette skal anses for misligholdelse.

12. Tekniske forhold.

Illustrationer, specifikationer og typeprøver er uden forbindende for A. A bestræber sig på til stadighed at forbedre sine produkter og forbeholder sig derfor retten til at foretage ændringer i såvel mekaniske som tekniske specifikationer.

A forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i de af A opgivne data som følge af generel ændring af A’s produkter eller i øvrigt af tekniske grunde, såfremt dette ikke forringer salgsgenstanden, hverken generelt eller på noget for køber væsentligt punkt, og i øvrigt kan ske uden ulempe for køber. A skal snarest muligt underrette køber om sådanne evt. ændringer i salgsgenstanden i forhold til de data, køber var bekendt med ved aftalens indgåelse.

Køber er berettiget til at præcisere eller ændre specifikationer, hvis det sker i så god tid inden leveringstiden, at dette er muligt for A at efterkomme. A er berettiget til at kræve alle deraf følgende ekstra omkostninger betalt af køber i tillæg til den aftalte købesum. Hvis ændring af specifikationer påfører A væsentlig ulempe eller vil forsinke leveringen, kan A afvise at ændre salgsgenstanden i forhold til det oprindeligt aftalte.

Tegninger, specifikationer, beskrivelser o. lign, som leveres af A til brug for købers udnyttelse af salgsgen-standen, forbliver A’s ejendom og må ikke videregives uden skriftlig aftale med A eller på anden måde benyttes uden A’s forudgående skriftlige tilladelse.

Varer og serviceydelser leveret af S er udført i henhold til A’s håndværksmæssige forskrifter og standard.

13. Ejendomsforbehold.

Ejendomsretten til de leverede produkter/ydelse tilkommer A og overgår først til køber, når den fulde købesum og de med produktets forsendelse påløbne omkostninger er betalt af køber. Indtil dette er sket, er køber ikke berettiget til at videresælge varen eller i øvrigt råde over varen på en måde, som strider mod A’s ejendomsforbehold. A er berettiget til at tage det solgte tilbage, hvis køber ikke opfylder sine forpligtelser i relation til det solgte produkt.

14. Værneting og Lovvalg.

For retsforholdet mellem A og køber gælder dansk ret. Værneting i tvister er Retten i Odense.